Данъчно право

Posted on by

Данъчно право

Данъчно право

Данъчно право Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

  •  Представителство на дружества пред държавните органи на данъчен контрол;
  • Консултации на дружества във връзка с производства на данъчните органи, в които са страна;
  • Административна и съдебна защита срещу незаконосъобразни ревизионни актове;
  • Представителство и защита в производства по събиране на публични и държавни вземания за дължими данъци и осигуровки;
  • Представителство и защита в административни производства по реда на ДОПК;
  • Обжалване на наказателни постановления, данъчнооблагателни  и административни актове;

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!