Търговско право

Posted on by

Търговско право    

 • Регистрация на всички видове дружества по Търговския закон;
 • Регистрация на дружества по ЗЗДД;
 • Пререгистрация на дружества;
 • Увеличаване и намаляване на капитала на дружествата;
 • Вписване на промени в дружествените дела;
 • Промяна на адреса на регистрация на дружествата;
 • Абонаментно правно обслужване за юридически лица;
 • Преобразуване, сливане, разделяне и отделяне на дружества;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност;
 • Процесуално представителство на дружествата пред акционери, държавни и общински органи;
 • Изготвяне и консултации на дружества във връзка със сключването на  договори с контрагенти;
 • Консултации и представителство при ликвидация и несъстоятелност на дружества;
 • Прехвърляне и прекратяване на наследени търговски дружества или еднолични търговци;
 • Консултации и подготвяне на договори с контрагенти;
 • Представителство, консултации и изготвяне на специфични търговски договори: лизинг, франчайзинг и др.;
 • Консултации по облигационно право и обезщетения;
 • Представителство и консултации свързани с арбитражно производство;
 • Консултации във връзка с продажба, прехвърляне, покупка на дружествени дялове;
 • Консултации във връзка с трудово право;
 • Консултации и представителство по данъчно право;
 • Консултации във връзка с интелектуални права;

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!