Вещно право

Posted on by

Вещно право

Вещно право

Вещно право

  • Консултации във връзка с прехвърлянето на собственост върху движимо и недвижимо имущество /покупко-продажба, дарение и др./;
  • Консултации във връзка с придобиване на право на собственост по давност;
  • Представителство и консултации във връзка с нарушени права на владеене;
  • Представителство и консултации във връзка с нарушени права на собственост;

 

Всички права запазени!