Тълкувателни решения на ВКС – Гражданска колегия

Posted on by

Тълкувателни решения на ВКС – Гражданска колегия

Тълкувателни решения ВКС - Гражданска колегия

Тълкувателни решения на ВКС – Гражданска колегия – Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

Тълкувателно решение по дело № 2 от 2014 г. ОСГК Чл.62, ал.4 от Семейния кодекс. Решение: Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.


Тълкувателно решение по дело № 10 от 2013 г. ОСГК Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР. Решение: Налице е пълно универсално правоприемство по чл.123 ал.1 т.7 КТ в хипотезата на § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР /обн. ДВ бр. 93/ 24. 11. 2009г., отм. /


Тълкувателно решение по дело №9 от 2013 г. ОСГК Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ. Решение: С предварителна закрила при уволнение по чл.333, ал.3, предложение първо от КТ, във връзка с §1, т.6 от ДР на КТ се ползва работник или служител, който е член на синдикално ръководство (председател и секретар) на синдикалната организация, учредена и структурирана към предприятието на съответния работодател, но не и ръководствата на вътрешните структури (секции) в рамките на тази синдикална организация.Само в случаите, когато вътрешните структури на синдикалната организация следват организацията и структурата на предприятие, чиито поделения или обособени образувания самостоятелно наемат работници и служители и са самостоятелни работодатели по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, предварителната закрила при уволнение по чл.333, ал.3 във връзка с §1, т.6 от ДР на КТ обхваща и ръководството (председателя и секретаря) на синдикалната секция, учредена към съответното поделение – самостоятелен работодател.


Тълкувателно решение по дело № 8 от 2013 г. ОСГК Дежурства, извънреден труд. Решение:1.При непрекъсваем производствен процес /смени, дежурства/ нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.
2.Когато се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни.


Тълкувателно решение по дело № 6 от 2013 г. ОСГК Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ- доказателствена тежест. Решение: При предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение, е на ищеца.


Тълкувателно решение по дело № 4 от 2013 г. ОСГК  Чл. 333, ал. 4 КТ. Решение: Ако в клауза на колективния трудов договор /КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, мнението или да информира синдикалния орган, а не
да вземе неговото предварително съгласие, не е налице предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ. Ако документът, възпроизвеждащ предварителното съгласие на съответния синдикален орган е подписан еднолично от председателя на синдикалния орган, но удостоверява взето от колективния синдикален орган решение е налице предварително съгласие за уволнението по чл. 333, ал. 4 КТ.


Тълкувателно решение по дело № 3 от 2013 г. ОСГК – Делба


Тълкувателно решение по дело № 2 от 2013 г. ОСГК – Чл. 225, ал. 3 КТ


Тълкувателно решение по дело № 1 от 2013 г. ОСГК  Чл. 227 ЗЗД


Тълкувателно решение по дело № 13 от 2012 г. ОСГК Чл. 32, ал. 2 ЗС


Тълкувателно решение по дело № 12 от 2012 г. ОСГК Чл. 315, ал. 2 ГПК


Тълкувателно решение по дело № 11 от 2012 г. ОСГК Констативен нотариален акт-доказателствена сила


Тълкувателно решение по дело № 10 от 2012 г. ОСГК  Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ


Тълкувателно решение по дело № 9 от 2012 г. ОСГК § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ


 Тълкувателно решение по дело № 8 от 2012 г. ОСГК – Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК


Тълкувателно решение по дело № 7 от 2012 г. ОСГК Чл. 31, ал. 2 ЗС


Тълкувателно решение по дело № 6 от 2012 г. ОСГК Делегиране на работодателска правоспособност


Тълкувателно решение по дело № 5 от 2012 г. ОСГК  Чл. 33, ал. 1 ЗС


Тълкувателно решение по дело № 4  от 2012 г. ОСГК Придобивна давност


Тълкувателно решение по дело № 3 от 2012 г. ОСГК Чл. 537, ал. 2 ГПК


Тълкувателно решение по дело № 2 от 2012 г. ОСГК  – Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестие


Тълкувателно решение по дело № 1 от 2012 г. ОСГК  – Чл. 69 ЗС

Забележка: Страницата съдържа само делата по които е постановено решение.