Новини

Posted on by

НОВИНИ

Новини

Новини Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

Новини 07.02.2017г: ДВ бр.13 от 27.02.2017г

ЗИД на ГПК


Новини 07.02.2017г: ДВ бр.13 от 27.02.2017г

ЗИД на Закона за правната помощ


Новини 07.02.2017г: ДВ бр.13 от 27.02.2017г

ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража


Новини 24.01.2017г: ДВ бр.8 от 24.01.2017г обнародван е ЗИД на ГПК

ЗИД на ГПК


Новини 29.11.2016г: ДВ бр.95 от 29.11.2016г  Закон за изменение и допълнение на Наказателения кодекс


Новини 01.11.2016г: ЗИД на ГПК


Новини 25.10.2016г: ДВ бр.84 от 25.10.2016г

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения


Новини 25.10.2016г: Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

ЗИД ГПК


Новини 12.10.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Наказателен кодекс – проект


Новини 03.10.2016г: Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража – проект!


Новини 30.09.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Проект НК


Новини 27.09.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

Проект


Новини 02.09.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на ГПК


Новини 31.08.2016г: ЗИД на ГПК


Новини 07.07.2016г: ЗИД на Гражданския процесуален кодекс


Новини 24.06.2016г: ДВ бр.48 от 24.06.2016г Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Новини 21.06.2016г: ДВ бр.47 от 21.06.16г Закон за допълнение на Наказателния кодекс


Новини 17.06.2016г: ЗИД на Закона за съдебната власт


Новини 08.06.2016г: ЗИД на Закона за задълженията и договорите  

ЗИД на Закона за задълженията и договорите


Новини 07.06.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


Новини 26.04.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс


Новини 22.04.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс


Новини 19.04.2016г: ЗИД на Закона за местните данъци и такси – Мотиви


Новини 14.04.2016г:  Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 


Новини 14.04.2016г: Законопреокт за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


Новини 14.04.2016г: Законопреокт за допълнение на Закона за обществените поръчки


Новини 07.04.2016г: Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


Новини 07.04.2016г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс


Новини 25.03.2016гЗаконопроект за допълнение на Наказателния кодекс


Новини 25.03.2016гЗаконопроект за изменение и допълнение на Закона за колективното управление на авторското право и сродните му права


Новини 18.03.2016гЗаконопроект за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс


Новини 08.03.2016гЗаконопроект за изменение и допълнение на Наказателно -Процесуалния Кодекс


Новини 26.02.2016г: ДВ бр.16 от 26.02.2016г Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата


Новини 25.02.2016гЗаконопроект за изменение и допълнение на Наказателно -Процесуалния Кодекс


Новини 23.02.2016г: ДВ бр.15 от 23.02.2016г Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс


Новини 23.02.2016гЗаконопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс


Новини 30.01.2016г:  При приемане на промени в Закона за обществените поръчки Народното събрание реши Комисията да защита на конкуренцията да не разпределя на случаен принцип производствата при  обжалване на обществени поръчки. Председателят на Комисията да защита на конкуренцията ще определя кои служители да проучват жалбата.


Новини 15.01.2016гЗИД на Кодекса на труда


Новини 15.01.2016г: Европейският съд по правата на човека реши, че работодателят може да следят онлайн комуникациите на работниците си.


Новини 14.01.2016гЗИД на Гражданския процесуален кодекс


Новини 14.01.2016г:  регистър Булстат става изцяло електронен от 01.05.2016г, като ще бъде създадена публично достъпна база от данни до която ще имат безплатен достъп всички граждани.


Новини 09.01.2016г: Как да съдим държавата за нарушени права съгласно правото на Европейския съюз? Предстои да бъде публикувано съвместно тълкувателно решение на Върховният касационен съд и Върховният административен съд, с което да се определи кой точно съд е компетентен да гледа дела от този характер, както и по кой ред трябва да бъдат гледани. Ще бъде определено дали това са общите или административните съдилища.


Новини 08.01.2016г: Съдиите ще бъдат докладвани за закъснения. Съгласно Заповед на председателя на Софийски Районен Съд в случай че съдия закъснение с повече от 15 минути за заседание то неговото наказание ще бъде докладвано незабавно от секретаря. На сайта на СРС ще бъде публикуван график на заседанията, като срокът за публикацията е  най-късно 24 часа преди провеждането им.


Новини 03.12.2015г: ЗИД на Наказателния кодекс


Новини 19.11.2015г: ЗИД на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Новини 19.11.2015г: ЗИД на Кодекса на труда


Новини 18.11.2015г: Закон за допълнение на Наказателния кодекс


Новини 12.11.2015г: Закон за допълнение на Наказателния кодекс


Новини 06.11.2015г: ЗИД на Закона за местни данъци и такси


Новини 2015г: ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г


Новини 20.10.2015г: Днес в ДВ бр.81 от 20.10.2015г е обнародван ЗИД на Закона за административните нарушения


Новини 08.10.2015г: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


Новини 07.10.2015г: Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел


Новини 05.10.2015г: Закон за електронната идентификация – Проект!


Новини 26.09.2015г: ДВ бр.74 от 26.09.2015г  Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


Новини 24.09.2015г: Приети бяха  на първо четене поправките в конституцията. В предстоящите промени се предвижда разделянето на състава на Висшия съдебен съвет предвижда разделяне, съответно на съдийска и прокурорска колегии. Съдийската колегия  ще се състои от 13 членове и ще включва:

 • председателите на Върховния касационен съд;
 • председателите на Върховния административен съд;
 • 6 членове, избрани от общото събрание на съдиите;
 • 5 членове, избрани от Народното събрание.

Прокурорската колегия ще има 12 членове и ще включва:

 • главния прокурор;
 • 4 членове, избрани от общото събрание на прокурорите;
 • един член, избран от общото събрание на следователите;
 • 6 членове, избрани от Народното събрание.

Реда за номиниране и процедурата по избор на членовете на колегиите ще се определя със закон. Колегиите самостоятелно ще могат да осъществяват кадровите и организационните си функции. Решенията, които са общи за цялата съдебна власт ще се вземат от Висшия съдебен съвет в пленарен състав.


 Новини 24.09.2015г Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесулния кодекс Предстои въвеждане на 4% такса при оспорване на  данъчните ревизионни актове от физически и юридически лица.


Новини 11.09.2015г: Европейският съд реши във връзка с правен казус свързан с испанската фирма Тусо, че пътуването на работниците от дома до първият работен ангажимент или завръщането им от последният работен ангажимент до домът им е част от работното им време. Решението касае работниците и служителите на фирми които нямат офис. Например търговски представители, шофьори и др. До сега това време се считаше за лично време. Решението има за цел да защити здравето и безопасността на работниците, които са залегнали в Директивата на ЕС за работното време.


Новини 09.09.2015г: ЗИД на Наказателния кодекс


Новини 02.09.2015г: ЗИД на Кодекс за застраховането


Новини 01.09.2015г: ЗИД на Закона за нормативните актове


Новини 24.08.2015г: ЗИД на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  –  Мотиви


Новини 20.08.2015г: Министеството на правосъдието готви нови промени, във връзка с зачестилите злоупотреби на търговски дружества. След приемането на предстоящите промени следните процедури, вписвани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ще бъдат възможни единствено след със нотариална заверка и удостоверяване на самоличността:

 • Смяната на управител на всяко едно дружество;
 • Прехвърлянето на дялове;
 • Продажба на предприятия.

Новини 14.08.2015г:  ДВ бр.62 от 14.08.2015г Закон за гарантиране влоговете в банките


Новини 12.08.2015г: ЗИД на Закона за обществените поръчки


Новини 06.08.2015г: ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража


Новини 31.07.2015г: ЗИД на Наказателния Кодекс


Новини 28.07.2015г: ЗИД на ГПК


Новини 24.07.2015г: ЗИД на Конституцията на Република България


 Новини 24.07.2015г: Днес парламента прие на първо четене промените в Закона за българите живеещи в чужбина. Българско гражданство ще придобива всеки който има поне един близък роднина с български произход. Под „близък роднина“ законодателят има предвид всички роднини по съребрена линия до шета степен. Предвижда се облекчен режим в издаването на българско гражданство, като се променят разпоредбите на чл.15 от Закона за българското гражданство и се създаде правна възможност удостоверението за българско гражданство да бъде възможно да бъде издавано и от оранизаций на българи, живеещи извън България, признати от компетентни държавни органи на Република България или Българската Православна Църква.


Новини 24.07.2015г: ДВ бр.56 от 24.07.2015г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията


Новини 24.07.2015г: ДВ бр.56 от 24.07.2015г Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа


Новини 23.07.2015г Закон за изменени и допълнение на ДОПК


Новини 21.07.2015г: Предстои отпадане на тайната на осиновяването. Министеството на правосъдието до края на годината ще внесе за обсъждане промяна на СК предстоящи промени в Семейния кодекс.

Чл.105 от СК, действащ в момента гласи :

Чл. 105. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) (1) Осиновителите или навършилият шестнадесет години осиновен могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това…..“

Точна дефиниция кои обстоятелства са важни в СК не е дадена.


Новини 21.07.2015г: ДВ бр.5 от 21.07.2015г ЗИД на Закона за гражданската регистрация

 • В чл.96, ал.1 се създава  изречение второ: „Български гражданин, живеещ в чужбина, заявява настоящ адрес – държавата, в която живее, пред органите по чл. 92, ал. 1 по постоянния си адрес.“
 • В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 :
„(2) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население“.“
 • 2. Създава се нова ал. 4 в чл.99:
„(4) Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон. Ограничението по изречение първо се прилага и когато се извършва пререгистрация в същото или в друго място за подслон на територията на същата община.“
 • В  чл. 99а“ се създават ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
(11) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на адрес и заличаване на адресна регистрация, за срок 5 години.
(12) Актовете на органите по ал. 1, с които се отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Актовете на органите по ал. 1 за заличаване на адресна регистрация подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на административния съд е окончателно.“

Новини 17.07.2015г: ДВ бр.54 от 17.07.2015г ЗИД на Закона за Търговския регистър


Новини 17.07.2015г: ДВ бр.54 от 17.07.2015г ЗИД на Кодекса на труда


Новини 17.07.2015г: ДВ бр.54 от 17.07.2015г Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1008 от 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи


Новини 14.07.2015г: Решение №7501 от 22 юни 2015 г. по адм. дело № 4327/2015 г. –  на ВАС. Отменени са разпоредбите на Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол, а именно :

 • чл. 16а, ал. 3 –  израза „…чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях…„;
 • чл. 16а, ал. 4 и чл.16и, ал. 2.

Отменени са т. нар. теренни проверки, които са били причина земеделски производители неправомерно да са получавали откази за финансово подпомагане със средства на Европейския съюз и на българската държава.


Новини 14.07.2015г: ЗИД Закона за закрила на детето.


Новини 13.07.2015г: ЗИД ГПК


Новини 10.07.2015г: Предстои отпадане на задължителната легализация на документи в рамките на страните от Европейският съюз във връзка с предстоящо изменение на Регламент на ЕС № 1024/2012г. На първо четене през изминалата седмица евро депутатите са одобрили предложените промени а отпадане на легализацията на документи, издадени от страните членки на ЕС. Предстои одобряването на промените и от Съвета на страните членки на ЕС. Предвижда се въвеждането на стандартни многоезични формуляри на официални документи в рамките на ЕС.


Новини 10.07.2015г: Образувано е тълкувателно дело по искане на главния прокурор на страната във връзка с противоречивата практика на съдилищата по производства по които страна е държавата и са свързани с установяване на данъчни нарушения. Въпросите на които се търси отговор са:

 • дали субектите на данъчното престъпления са единствено физическите лица представляващи търговските дружества или всяко друго физическо лице пълномощник;
 • причинява ли се винаги с данъчните престъпления деликт /по отношение на дължимите, но не внесени данъци/. Държавата винаги ли се пострадала при тези престъпления;
 • винаги ли се причинява имуществена вреда на държавата при престъпленията по чл. 255 НК, чл. 255а НК и чл. 256 НК,  чл. 255 – 257 НК . Следва ли тази вреда да бъде възмездена;
 • допустим ли е граждански иск в производство за данъчни престъпления при вече образувани производства по ДОПК;

Новини 09.07.2015г: Приетите от народното събрание промени в Гражданско Процесуалния Кодекс:

 • Дава се възможност за въвеждането на електронни запори върху вземания по сметки в банки;
 • Чуждестнаните съдебни решения за издръжка ще бъдат признавани;
 •  Предвижда се отстраняване на  причини за забавяне и неефективност на принудителното изпълнение, като по този начин ще се осигури по-добра защита на  страните в производствата по гражданските дела;
 • Ще бъде създадена по-добра защита на несеквистируемият доход. Създава се нов чл. 446а „Несеквестируем доход“;
 • Длъжниците ще имат по-голяма възможност да оспорват действията на съдебните изпълнители. Ще могат да се оспорват откази за спиране, прекратяване и приключване на принудителни изпълнения. Възможно ще бъде оспорването на оценката на имуществото,  случаите в които тя е оспорена;;
 • Назначаването на вещи лица по производства за вещи със стойност над 5000 лева ще бъде задължително, като за производствата под тази сума вещи лица ще се назначават съобразно волята на страните. Всяка от страните в производството ще може да оспорва цената на вещите като изисква назначаване на повторна експертиза;
 • Намалява се първоначалната вноска от 30 на 20% от стойността на имуществото, която длъжникът може да направи за да поиска спиране на производството;

Новини 09.07.2015г:  Парламента прие промени в Закона за защита на конкуренцията, според които големите вериги няма да имат право да забавят плащанията си по-вече от 1 месец. Няма да имат право и да събират допълнителни такси от българските производители. Ограничава се възможността на големите вериги да въвеждат в договорите си клаузи за забрана за продаване на техните стоки в други  търговски вериги на по-ниска цена от договорената в техните договори.


Новини 08.07.2015г: Днес бе приет на първо четене закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.


Новини 07.07.2015г: ДВ бр.51 от 07.07.2015г е обнародвано Постановление № 165 от 3 юли 2015 г. за изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността.


Новини 06.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост.


Новини 06.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Новини 06.07.2015г: Проект на Кодекс за застраховането.  Мотиви.


Новини 03.07.2015г: Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.


Новини 03.07.2015г: Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.


Новини 02.07.2015г: ЗИД на Наказателния кодекс. Предвижда се делата срещу обвиняеми непълнолетните лица да бъдат разглеждани с приоритет в максимално кратки срокове. Непълнолетните лица ще бъдат задържани под стража като крайна мярка.Когато страна по делото е малолетно или непълнолетно лице делата ще се разпределят с оглед на това дали съдиите са преминали обучение за разглеждане и решаване на такива процеси. Непълнолетните лица ще имат защитник а адвокатите по тези дела ще трябва да са преминали предварително специално обучение. Делата в които участват непълнолетни лица ще бъдат насрочвани за разглеждане в срок от 1 месец от постъпването им. При разследване на непълнолетни извършители на престъпления прокурорите ще възлагат изготвяне на специален доклад на екип от психолог, педагог, социален работник и специализиран полицейски служител за работа с деца. Част от тези доклади ще представлява оценката на непълнолетния извършител.

Разпитите на малолетни свидетели се предвижда да бъдат възможно и посредством видео конферентна връзка.


Новини 01.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове и Мотиви. Общественото обсъждане на проектите за изменение и допълнение на нормативните актове ще бъде 30 дни вместо досегашния 14 дневен срок. Всеки орган изготвел проекта ще бъде длъжен да го публикува в този срок на интернет страницата си, като ще публикува и постъпилите предложения за корекции, както и отказите към тях.


Новини 01.07.2015г: Народното събрание одобри еднодневните трудови договори за сезонна селскостопанска работа. Този вид трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работници и регистрирани земеделски стопани за работа за един ден. Еднодневните трудови договори могат да се сключват с един работник за не повече от 90 дни. Отработеното време по този вид трудови договори не се признава за трудов стаж, а за осигурителен.


Новини 30.06.2015г: Законопроект Законопроект на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.


Новини 30.06.2015г: ВАС отмени като незаконно увеличение на таксите за обжалване на обществени поръчки, съгласно тарифата която влезе в сила от 01.07.2014г.

Цената за обжалване на търговете съгласно действащата тарифа до 1 юли 2014 г. бе твърда. За жалби свързани с поръчки, които попадаха под прага, над който обявлението им се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз таксата бе 850,00 лв., а в случаите в които те надвишават този праг –  таксата бе 1700,00 лв.

За производства пред КЗК съгласно разпоредбите на влязлата в сила  тарифа от 1 юли 2014 г. таксата е пропорционална – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850,00 лв. и не повече от 15 000,00 лв. След приемането ѝ цената за обжалване на някои търгове скочи над 17 пъти от 850 лв.  на 15 000 лв. Таксата за обжалване пред съда според тарифата от 01.07.2014г е в размер на половината от платеното пред антимонополната комисия. При делата скокът на таксата е бе твърдо 50 лв., а в последствие с влязлата в сила от 01.07.2014г тарифа таксата за обжалване може да достигне 7500 лв.


Новини 26.06.2015г: Парламентарната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита при бедствия и аварии, според които всяко физическо лице ще бъде длъжно да предприема мерки във връзка с опазването на имуществото си, т.е. да го застрахова. Всяко физическо лице ще бъде длъжно да се съобразява с предписанията на контролните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.


Новини 19.06.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на ДОПК и Мотиви.


Новини 16.06.2015г: Законопроект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане.


Новини 16.06.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в България.


Новини 16.06.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.


Новини 12.06.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.


Новини 12.06.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Закона за защита на класифицираната информация.


Новини 09.06.2015г: ДВ бр.42 от 09.6.2015г Закон за изменение и допълнение на Наказателно – Процесуалния Кодекс.


Новини 08.06.2015г: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат. Създават се електронни досиета на регистрираните в регистъра лица.


Новини 05.06.2015г: ДВ бр.41 от 05.06.2015г Обнародван е Закон за европейска заповед за защита.


Новини 04.06.2015г: Депутатите в правната комисия в парламента приеха промени в Гражданския процесуален кодекс. До Върховния касационен съд (ВКС) ще стигат само търговски спорове за над 20 000 лв. Досега на касационно обжалване подлежаха решения с искове до 10 000 лв. След обнародване на приетите промени исковете за издръжка, брачните искове, както и тези за упражняване на родителски права и за ползването на семейно жилище, молбите за промяна на име вече ще се решават на две инстанции, а не както до сега на три инстанции, последната от които бе ВКС. На две инстанции ще се разглеждат и делата за разпределяне на ползването на съсобствен имот, трудовите спорове, исковете по Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Решенията по искове срещу уволнение ще бъдат допустими до трета инстанция, както и тези за възстановяване на работа и обезщетение за времето, през което жалбоподателят е бил уволнен, също така и исковете за заплата и обезщетения за над 5 000 лв.


Новини 02.06.2015г: Предвиждат се промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, с които прагът за конфискация на незаконно придобити имоти ще бъде занижен от 250 000 лева на 120 000 лева.


Новини 02.06.2015:  Върховният касационен съд (ВКС) за пръв път с определение от 08.05.2015 г. по гр. дело № 1867/2015 г. прие, че исковете срещу държавни институции за вреди, причинени от техни актове, действия и бездействия, противоречащи на правото на Европейския съюз (ЕС), ще бъдат разглеждани от националните съдилища по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Решението осигурява реален достъп до съд на търсещите обезщетение от държавата за нарушения на европейското право. В тези производства ще се внася проста държавна такса от 10 лева за физически лица и 25 – за юридически. лица.


Новини 29.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.


Новини 26.05.2015г: Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България


Новини 26.05.2015г: Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) предстои да реши дали да отмени три тълкувателни решения на Върховния съд от 1966 г. 1978 г. и 1979 г. Това са №85 от 1.11.1966 г., №46 от 16.10.1979 г. по н. д. №36/1979 г. и №51 от 29.12.1978 г. по н. д. № 50/1978 г. Те са свързани с противоречивата практика на съдилищата при конкуренция между наказателна и административно-наказателна отговорност във връзка с правилото ne bis in idem.


Новини 25.05.2015г: Съдът не може да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) публикуваха тълкувателно решение 4/2014г от 29.04.2015г. Двете колеги уточняват, че то се отнася само до случаите, при които плащането във валута се дължи въз основа на договор. То не касае задължения във валута, извадена от обръщение или такива по договор с превалутираща клауза. Паричните суми, уговорени в чуждестранна валута, се дължат и съответно присъждат от съда в съответната валута.


Новини 22.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Наредбата за Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.


Новини 22.05.2015г: Законопроект за изменение на Кодекса на труда.


Новини 20.05.2015г: С решение от 19 май 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет за определяне на нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за 2015 година. Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок. Отменена е минималната работна заплата в размер на 360,00лв за 2015г., както и последващото й увеличение на 380,00лв, което ще е в сила от 01.07.2015г.


Новини 19.05.2015г: Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) оповестиха тълкувателно постановление от 19.05.15г във връзка с противоречива практика, свързана с делата по исковете за вреди.

 • Приема се, че делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, са подсъдни на административните съдилища.
 • Общото събрание е приело, че компетентен да се произнася по делата по искове за вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт е гражданският съд.
 • Прието е, че компетентен по произнасяне по спорове, свързани с делата по искове за вреди, произтичащи от транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините е отново гражданският съд,
 • Относно подсъдността и компетентността за разглеждане на искове за вреди от нарушение на права на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, уреждащи равенство в третирането е прието че е административният съд.
 • Прието е, че подсъдността по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители, като общото събрание приема е на общите съдилища по реда на ЗЗД.
 • Общото събрание е приело, че компетентен да се произнесе е административният съд, а по имуществени спорове, извън глава шеста на закона, съобразно правилото на чл. 125 от ЗДСл е гражданският съд.
 • Прието е, че компетентен да разглежда и да се произнася по делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация на Закона за търговския регистър е гражданския съд,
 • Общото събрание е приело, че подсъдността по искове за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на затворническата администрация при изпълнение на наказанията или при задържане под стража е на административният съд,
 • Компетентен да се произнесе по подадени жалби срещу актове по приложението на чл.24а от ЗСПЗЗ (отдаване на земи под наем или аренда) е административният съд.
 • Компетентността за произнасяне по жалба срещу заповед на кмета на общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд по чл.34 ал.4 от ЗСПЗЗ е административният съд.

 Новини 19.05.2015г: Приети са промени в НПК във връзка с контрола над мерките за неотклонение „подписка“ и „домашен арест“.


Новини 14.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


Новини 14.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация


 Новини 14.05.2015г: Проект на нова Наредба за вещите лица. Увеличават се възнагражденията за вещите лица и сумите за разход.

Наредба за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица – Проект!


Новини 13.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца.


Новини 08.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.


Новини 08.05.2015г: Предстоят промени в конституцията на Република България. До 14 май 2015г трябва да бъдат изготвени конкретните текстове, а до края на м.май 2015г ще бъде сформирана комисия, която ще одобри промените.


Новини 08.08.2015г: Създава се антикорупционно звено.


Новини 05.05.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.


Новини 05.05.2015г: Регламентирано е признаването и изпълнението на мерки, различни от задържането, спрямо обвиняеми извън страната, в която се води наказателното производство


Новини 04.05.2015г: Проект на ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане.    Мотиви към проекта.


Новини 29.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър.


Новини 29.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.


Новини 28.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.


Новини 23.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите.


Новини 09.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.


Новини 09.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите


Новини 08.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на:


Новини 07.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и Мотиви към него.

Когато е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

Достъпът до регистъра ще бъде възможен по електронен път и ще бъде безплатен. Всяко регистрирано лице ще има досие, съдържащо всички документи, въз основа на които е извършена регистрацията му в регистъра.


Новини 02.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.


 Новини 02.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Новини 01.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекс на труда във връзка с почивните дни в страната.


Новини 31.03.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Граждански процесуален кодекс.


Новини 31.03.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс.


Новини 26.03.2015г: Банките няма да могат да блокират имуществото на длъжниците си без решение на съда


 Новини 25.03.2015г:  Депутати гласуваха мерки срещу бягствата на осъдени;


Новини 24.03.2015г: ДВ бр.22 от 24.03.2015г обнародван е Указ № 41 с който се изменя и допълва Закона за Търговския регистър. Създава се система за взаимно свързване на регистрите. В случай, че чуждестранно лице бъде заличено в регистъра в неговата страна и то има клон в България ще се получава автоматично уведомление на базата на което ще бъде заличаван и клонът на същото лице в България. Процедурата по заличаването ще стартира дори и към момента на постъпване на уведомлението чуждестранното лице да не е подало заявление за вписване на заличаване на клона. Чрез нововъведената система за информация ще постъпват уведомления и за започването или прекратяването на производства по ликвидация и обявявания в несъстоятелност.


Новини 21.03.2015г: Публикуван е проект на Европейска заповед за защита


Новини 20.03.2015г: От 2016г ще влезе в сила нов закон за обществените поръчки.


Новини 20.03.2015г: Забраната за притежаване на земеделски земи от чуждестранни лица

Новини

Новини


Новини 19.03.2015гПубликуван е законопроект на Закон за публичност на лобизма;


Новини 16.03.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закон за административните нарушения и наказания.


Новини 16.03.2015г: Публикуван е проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – Мотиви;


Новини 16.03.2015г: Публикуван е проект за изменение и допълнение на Граждански процесуален кодекс – Мотиви;


Новини 06.03.2015г: ДВ бр.17 от 06.03.15г – обнародвана е Наредба № Н-1 от 20 февруари 2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители;


Новини 23.02.2015г: Започва преместването на Софийски районен съд в новата му сграда. Държавните съдебни изпълнители при Софийския районен съд и служба „Архив“ ще бъдат на адрес бул. „Цар Борис ІІІ“ №54.От 4 март 2015г Трето гражданско отделение на СРС също ще бъде на бул. „Цар Борис ІІІ“ №54.  Регистратурата на Трето гражданско отделение ще функционира нормално и съдебните заседания ще се провеждат редовно в сградата на ул. „Съборна“.


Публикации в медиите:

Всички права запазени!